top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar en kunnen ook in het Engels worden geraadpleegd op https://www.sputnikvintage.be.

 

 1. DEFINITIES

  1. “Sputnik Vintage” is een commercieel merk van Nytt BV. Nytt BV is opgericht en bestaat naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Strepeweg 11, 2620 Hemiksem, België, ingeschreven bij het RPR/RPM te Antwerpen, onder nummer 0684.756.058 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE0684. 756.058.

  2. “Klant” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een product en/of dienst van Sputnik Vintage koopt, een bestelling plaatst bij Sputnik Vintage en/of een prijsaanvraag stuurt naar Sputnik Vintage.

  3. “Algemene Voorwaarden” zijn de huidige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

  4. “Website” is de website met URL https://www.sputnikvintage.be/

  5. “Webshop” is de webshop van Sputnik Vintage, die deel uitmaakt van de Website waarop de Klant de mogelijkheid heeft om een Gebruikersaccount aan te maken en producten te kopen.

  6. "Gebruikersaccount" is het account en de bijbehorende combinatie van gebruikerslogin en wachtwoord die Sputnik Vintage aan een bepaalde Klant kan toewijzen.

  7. “Klachtenbrief” is een klachtenbrief, verzonden per e-mail naar info@sputnikvintage.be, met vermelding van de factuur van Sputnik Vintage, de orderbevestiging van Sputnik Vintage en de leveringsbon van Sputnik Vintage, met een gedetailleerde beschrijving van de niet -conformiteit of defect.

  8. “Conformiteit van de Levering” (uitputtende definitie) is de levering van de juiste producten en/of diensten, zonder andere zichtbare gebreken dan de reeds door Sputnik Vintage genoemde gebreken, op de juiste plaats(en) en in de juiste hoeveelheden, in overeenstemming met de orderbevestiging door Sputnik Vintage. Bij gebreke van een orderbevestiging door Sputnik Vintage, wordt de juistheid van de producten en/of diensten, van de locatie(s) en van de hoeveelheden beoordeeld in overeenstemming met de bestelling van de Klant.
    

 2. TOEPASBAARHEID EN VOORWAARDEN

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of bestelling van Sputnik Vintage aan de Klant. Het plaatsen van een online bestelling op de Website houdt een formele aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden, die altijd beschikbaar zijn via de Website.

  2. Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten die wettelijk op dwingende wijze aan de Klant worden toegekend in overeenstemming met de toepasselijke nationale regelgeving met betrekking tot consumentenbescherming.

  3. Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn, blijven de overige bepalingen en/of de rest van die bepaling geldig. In dat geval zullen Sputnik Vintage en de Klant in overleg treden om de nietige (deel van de) bepaling te vervangen door een gelijkwaardige bepaling in de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

  4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden nog aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren de bijzondere voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

  5. Sputnik Vintage behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te passen.
    

 3. AANBIEDING, BESTELLING EN BESTELLING

  1. Sputnik Vintage kan zijn aanbiedingen op elk moment wijzigen of intrekken. Dit houdt in dat Sputnik Vintage ook bepaalde producten kan verwijderen die de Klant al op zijn elektronische winkelkaart heeft geplaatst. In ieder geval zijn alle aanbiedingen van Sputnik Vintage vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging aan de Klant tot het plaatsen van een bestelling.

  2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Sputnik Vintage de bestelling van de Klant schriftelijk of elektronisch bevestigt, of wanneer Sputnik Vintage begint met de uitvoering van de bestelling.

  3. Bestellingen dienen betaald te worden via de Website, via overschrijving of contant bij afhalen. Sputnik Vintage heeft te allen tijde het recht integrale vooruitbetaling te verlangen. In dat geval worden de verplichtingen van Sputnik Vintage jegens de Klant opgeschort totdat het betreffende bedrag integraal is betaald en dit zonder enig verhaalsrecht voor de Klant jegens Sputnik Vintage.

  4. Alle leveringen van producten en/of prestaties van diensten die niet waren voorzien in de orderbevestiging door Sputnik Vintage, worden op verzoek van de Klant beschouwd als aanvullende bestellingen en/of meerwerken en zullen als zodanig aan de Klant in rekening worden gebracht.

  5. Sputnik Vintage is vrij in de keuze van partijen waarmee zij een overeenkomst wil aangaan en heeft altijd het recht een minimaal factuurbedrag te verlangen.
    

 4. PRIJS EN KOSTEN

  1. Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) en zijn, tenzij anders vermeld, uitgedrukt in Euro's.

  2. Bij vertraging heeft Sputnik Vintage het recht de prijzen in redelijkheid te verhogen. Als vertraging wordt onder meer beschouwd (deze lijst is louter als voorbeeld gegeven): indien de Klant niet aanwezig is op het moment dat de producten aan de Klant worden aangeboden; het niet-nakomen door de Klant van de verplichtingen vermeld onder de artikelen 7 en 11 van deze Algemene Voorwaarden; enzovoort.

  3. Valutaschommelingen, verhogingen van de overheid, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, ontstaan tussen de orderbevestiging en levering van gekochte producten en/of diensten geven Sputnik Vintage het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen .
    

 5. SPUTNIK VINTAGE'S VERBINTENISSEN

  1. De verbintenissen van Sputnik Vintage zijn beperkt tot de nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen zoals beschreven in de orderbevestiging. Indien er geen orderbevestiging door Sputnik Vintage is, is de verantwoordelijkheid van Sputnik Vintage beperkt tot de uitvoering van de schriftelijke bestelling van de Klant.

  2. Sputnik Vintage is niet verantwoordelijk voor de naleving van de respectievelijke wettelijke verplichtingen met betrekking tot de levering en/of het gebruik van de producten die gelden in het land waar de producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals onder meer (en zonder daartoe beperkt te zijn) , vergunningsaanvragen, kwaliteitseisen, invoerregelgeving, etc.

  3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is Sputnik Vintage niet verantwoordelijk voor de installatie van de gekochte producten.
    

 6. LEVERING VAN DE GEKOCHTE PRODUCTEN EN DIENSTEN

  1. Tenzij anders overeengekomen, vinden leveringen slechts plaats aan de deur van het factuuradres van de Klant.

  2. De Webshop is enkel ingericht voor leveringen in België en Nederland. Voor leveringen buiten dit grondgebied, gelieve ons te contacteren op info@sputnikvintage.be . Indien verzending of levering naar het adres van de Klant redelijkerwijs niet mogelijk is, behoudt Sputnik Vintage zich het recht voor de bestelling te weigeren.

  3. Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen altijd conform de Incoterm© “Delivery At Place (DAP)”. De Klant zal Sputnik Vintage onmiddellijk en uiterlijk 72 uur voor aanvang van het transport informeren over alle omstandigheden die het transport zouden kunnen bemoeilijken en/of belemmeren, zoals - zonder daartoe beperkt te zijn - wegwerkzaamheden, sluitingsuren en afwezigheid van de Klant.

  4. De beschikbaarheid van de voorraad, zoals vermeld op de Website en/of Webshop, is steeds indicatief en vormt geen essentieel onderdeel van de verplichtingen van Sputnik Vintage jegens de Klant. Sputnik Vintage is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele vertraging, annulering en/of extra kosten die kunnen ontstaan als gevolg van onjuiste informatie over de beschikbaarheid van de voorraad.

  5. De vermelde levertijden zijn indicatief en maken geen wezenlijk onderdeel uit van de verplichtingen van Sputnik Vintage jegens de Klant, ook niet indien vermeld in de orderbevestiging.

  6. Sputnik Vintage is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen die ontstaan als gevolg van tekortkomingen van haar leveranciers, de Klant en/of enige andere derde partij.

  7. Sputnik Vintage heeft het recht de gekochte producten en/of diensten in meerdere delen te leveren. Gedeeltelijke uitvoering of levering geeft geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst tussen Sputnik Vintage en de Klant of tot welke schadevergoeding dan ook.

  8. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald, zal de levering plaatsvinden binnen 1-4 weken na de orderbevestiging.

  9. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kan de Klant ervoor kiezen de gekochte goederen zelf af te halen op de locatie(s) van Sputnik Vintage. In dat geval is de Incoterm© “Ex Works (EXW)” van toepassing.
    

 7. INFORMATIE

  1. De Klant wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde producten en/of diensten. Sputnik Vintage beschrijft de producten en/of diensten evenals het verloop van het leveringsproces zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De Klant kan noch op eigen initiatief noch op verzoek van de Klant enig recht ontlenen aan de door Sputnik Vintage verstrekte informatie.

  2. De Klant is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het bepalen of de gekochte producten en/of diensten geschikt zijn en voldoen aan alle eisen met betrekking tot het gebruik en/of de doeleinden waarvoor de Klant de producten en/of diensten heeft gekocht of wenst te gebruiken.

  3. Alle informatie die door Sputnik Vintage aan de Klant wordt verstrekt, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Klant, dient louter ter informatie en ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 7.2 van deze Algemene Voorwaarden. De verantwoordelijkheden van Sputnik Vintage in dat opzicht zijn altijd beperkt tot de verantwoordelijkheid die haar dwingend wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.
    

 8. AANVAARDING, HERROEPINGSRECHT, LEVERING EN KLACHTEN

  1. De Klant zal onmiddellijk bij afhaling en/of levering van de gekochte producten en/of diensten een eerste controle uitvoeren, onder meer op de Conformiteit van de Levering.

  2. In het geval van B2C-verkoop van producten via de Webshop, heeft de Klant het recht om de overeenkomst met Sputnik Vintage om welke reden dan ook en zonder boete te herroepen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum waarop de Klant het gekochte product heeft ontvangen van de webshop. Indien de Klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij Sputnik Vintage hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen via e-mail (info@sputnikvintage.be), en in elk geval vóór het einde van de periode van 14 kalenderdagen. De Klant zal het product retourneren in overeenstemming met de instructies van Sputnik Vintage binnen veertien (14) kalenderdagen na uitoefening van zijn herroepingsrecht en de Klant zal de kosten van het terugzenden van het product dragen. Sputnik Vintage zal de klant de aankoopkosten en de redelijke standaard leveringskosten terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de uitoefening van zijn herroepingsrecht of na ontvangst van het geretourneerde product, afhankelijk van wat later valt. Als Sputnik Vintage bij teruggave van het product een waardevermindering van het product opmerkt die het gevolg is van een behandeling van het product die verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, mag hij een dergelijke vermindering van waarde van de terugbetaling.

  3. Het in gebruik nemen, bewerken, ompakken en/of doorverkopen van de door Sputnik Vintage geleverde producten geldt als goedkeuring en aanvaarding en definitieve levering van de betreffende producten en/of diensten en ontheft Sputnik Vintage van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden.

  4. De Klant verliest het recht zich te beroepen op niet-conformiteit van de Levering en/of enig ander gebrek, tenzij hij Sputnik Vintage daarvan per Klachtenbrief op de hoogte stelt binnen een termijn van drie (3) werkdagen na ontdekking of nadat hij de niet-conformiteit had moeten ontdekken. -conformiteit of defect.

  5. Indien klachten met betrekking tot niet-conformiteit van de Levering tijdig en correct aan Sputnik Vintage worden gemeld, zal Sputnik Vintage naar eigen inzicht: (1) (gedeeltelijk) het niet-conforme of defecte product en/of dienst herstellen; of (2) het niet-conforme of defecte onderdeel vergoeden tegen de prijs die wordt vermeld in de orderbevestiging door Sputnik Vintage. De Klant erkent dat deze maatregelen, afzonderlijk, een volledige en adequate vergoeding vormen van alle mogelijke schade die voortvloeit uit de niet-conformiteit van de Levering.

  6. Een eventuele (gedeeltelijke) vervanging en/of reparatie van producten, onderdelen en/of diensten kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst tussen Sputnik Vintage en de Klant of tot welke schadevergoeding dan ook.

  7. Anders dan op grond van artikel 8.2 van deze Algemene Voorwaarden, heeft de Klant in geen geval het recht om producten te retourneren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Sputnik Vintage.

  8. De Klant is gehouden tot vergoeding van de gemaakte kosten in verband met onterechte klachten.
    

 9. BETROUWBAARHEID

  1. Als klant van Sputnik Vintage weet je dat de gekochte goederen oud en niet perfect zijn. Aangezien de goederen tweedehands zijn, is de aansprakelijkheid van Sputnik Vintage beperkt tot de verantwoordelijkheid die haar dwingend is opgelegd door de wet en is onder alle omstandigheden beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (1) het respectieve factuurbedrag, of (2) de bedrag van de door Sputnik Vintage afgesloten verzekeringen.

  2. Sputnik Vintage kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken waarvan zij niet op de hoogte was of voor enige indirecte schade (inclusief winstderving), schade veroorzaakt door de Klant en/of derden, schade die voortvloeit uit onjuist of ondeugdelijk gebruik van de gekochte producten en/of schade die het gevolg is van het niet naleven door de Klant en/of zijn werknemers of personeel van wettelijke en/of andere verplichtingen, waaronder – zonder daartoe beperkt te zijn – de veiligheidsinstructies van de betreffende producent of leverancier en eventuele gebruiksvoorwaarden.
    

 10. VRIJWARING

  1. De Klant zal Sputnik Vintage vrijwaren en schadeloos stellen van en tegen alle claims en procedures, inclusief claims en procedures geïnitieerd door derden, die zouden kunnen voortvloeien uit of het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de orderbevestiging door Sputnik Vintage, de bijzondere voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Website en/of eventuele andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

  2. De Klant zal aan Sputnik Vintage alle schade vergoeden, inclusief gerechtelijke en andere kosten, ontstaan in verband met zijn verdediging met betrekking tot de vorderingen en/of procedures vermeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden.
    

 11. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

  1. De Klant is volledig en exclusief verantwoordelijk voor:

   • het tijdig verstrekken van alle relevante informatie aan Sputnik Vintage, onder meer met betrekking tot de informatie waarvan Sputnik Vintage aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Klant;

   • het voldoen aan de specifieke verplichtingen met betrekking tot de levering en/of het gebruik van de producten die gelden in het land waar de producten zullen worden geleverd en/of gebruikt, zoals genoemd onder artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de mogelijkheid dat, in overeenstemming met het recht van het land waar de producten worden geleverd en/of gebruikt, kunnen deze verplichtingen aan Sputnik Vintage worden opgelegd;

   • het grondig testen van de producten binnen 48 uur na levering voorafgaand aan het gebruik ervan;

  2. Indien de Klant niet voldoet aan zijn verplichtingen, zoals bepaald in de orderbevestiging door Sputnik Vintage, de bijzondere voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Website en/of indien de Klant niet voldoet aan met eventuele andere (wettelijke) verplichtingen heeft Sputnik Vintage het recht haar verplichtingen op te schorten. De kosten verbonden aan deze onderbreking komen integraal voor rekening van de Klant. Deze kosten betreffen onder meer (deze lijst is louter als voorbeeld gegeven): extra gewerkte uren, extra transport- en reiskosten, kosten voor bevoorrading, etc.
    

 12. OVERMACHT EN MOEILIJKHEID

  1. Sputnik Vintage is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van enige verplichting veroorzaakt door overmacht of hardship.

  2. In geval van overmacht of hardship kan Sputnik Vintage, zonder voorafgaande ingebrekestelling of een beroep op de rechter en zonder enig verhaalsrecht van de Klant jegens Sputnik Vintage, naar eigen goeddunken de overeenkomst met de Klant opzeggen.

  3. Onder overmacht en hardship wordt onder meer verstaan (deze lijst is louter als voorbeeld gegeven): valutaschommelingen, kosten opgelegd door de overheid, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, verzekeringspremies, ontstaan tussen de orderbevestiging en de levering, ijsvorming, uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, mobilisaties, oorlogen, ziekte of ongevallen, storingen in communicatie- en informatietechnologie, overheidsmaatregelen, exportverboden, vertragingen in leveringen, transport en/of reisbelemmeringen, waaronder het uitblijven of terugtrekken van transport voorzieningen, exportobstakels, importobstakels, storingen, files, etc.
    

 13. FACTURERING EN BETALING

  1. De Klant zal Sputnik Vintage binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur op de hoogte stellen van eventuele klachten met betrekking tot facturen door middel van een Klachtenbrief. Dergelijke klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

  2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Sputnik Vintage, door online betaling in de Webshop of door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen vanaf de datum van de factuur. Het is de Klant niet toegestaan betalingen te doen aan tussenpersonen.
    

 14. ANNULERING

  1. Sputnik Vintage behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding of verhaal jegens Sputnik Vintage, in het geval bepaalde producten en/of onderdelen van bepaalde producten niet beschikbaar zijn of redelijkerwijs niet worden afgeleverd of verzonden naar het afleveradres van de klant of in geval van overmacht of hardship.

  2. Behoudens zoals bepaald in artikel 8.2 van de Algemene Voorwaarden, en behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sputnik Vintage, is het de Klant niet toegestaan zijn bestelling of de overeenkomst tussen Sputnik Vintage en de Klant te annuleren.
    

 15. VERVAL VAN RECHTEN

  1. Als Sputnik Vintage er niet in slaagt, zelfs herhaaldelijk, enig recht af te dwingen, kan dit alleen worden beschouwd als gedogen van een bepaalde situatie en zal dit niet leiden tot verlies van rechten.
    

 16. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN AFBEELDINGEN

  1. De Klant geeft Sputnik Vintage toestemming om beeldmateriaal en afbeeldingen van de aan de Klant geleverde producten en/of diensten te gebruiken voor onder meer (deze lijst is louter als voorbeeld gegeven): algemene informatie, reclamedoeleinden, publicatie op de Website en/of webshop, publicatie in flyers of folders, etc.
    

 17. GESCHILLEN

  1. Alle geschillen tussen Sputnik Vintage en de Klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, sectie Antwerpen.

bottom of page